مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری اهواز
مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری اهواز الزامات قانونی پرداخت عیدی کارکنان شهرداری ها را تشریح کرد ۲۷ بهمن ۱۴۰۰

مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری اهواز الزامات قانونی پرداخت عیدی کارکنان شهرداری ها را تشریح کرد

مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری اهواز در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت عیدی کارکنان شهرداری ها مطالبی را عنوان کرد.