مدیر اجرای منطقه آزاد بانه و مریوان،
مدیر اجرای منطقه آزاد بانه و مریوان تعیین شد ۰۸ اسفند ۱۴۰۰
با حکم سعید محمد دبیر شورای عالی منطقه آزاد،

مدیر اجرای منطقه آزاد بانه و مریوان تعیین شد

سعید محمددبیر شورایعالی مناطق آزاد طی حکمی حمیدرضا بیتا را به عنوان مدیر اجرایی منطقه آزاد بانه ـ مریوان منصوب کرد.