مدیر کارنابلد
شهردار اهواز مدیریت سازمان پارکها و فضای سبز این شهرداری را تعیین تکلیف کند ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

شهردار اهواز مدیریت سازمان پارکها و فضای سبز این شهرداری را تعیین تکلیف کند

رضا امینی شهردار اهواز می بایست این مدیران کارنابلد را که برخی اعضای شورا را هم نیز در حمایت خود دارند تعویض کند و به جای آنها افرادی متخصص و کاربلد منصوب نماید.