مستحب،
جشن نوروز هیچگونه تضادی با آموزه‌های اسلامی ندارد ۰۴ فروردین ۱۴۰۱
سیدحسن امین استاد بازنشسته دانشگاه گلاسگو کالیدونیان مطرح کرد:

جشن نوروز هیچگونه تضادی با آموزه‌های اسلامی ندارد

سیدحسن امین ضمن اشاره به فواید برگزاری جشن نوروز تصریح کرد: این جشن کهن هیچ تضادی با اسلام‌باوری ندارد، یعنی به اصطلاح فقهی نه واجب است و نه حرام و نه مکروه، بلکه مباح است و شاید مستحسن و مستحب هم باشد چون موجب صله‌رحم و حفظ ارتباطات اجتماعی و انسجام خانوادگی می‌شود.