مشاوران
برگزاری نشست شهردار اهواز با مشاورین و مجریان شهرداری اهواز ۰۶ مهر ۱۴۰۰

برگزاری نشست شهردار اهواز با مشاورین و مجریان شهرداری اهواز

شهردار اهواز در دیدار صمیمانه خود با مشاوران، مجریان و پیشکسوتان شهرداری اهواز بر استفاده از تمام ظرفیت ها و نگرش ها تاکید کرد.