مشاور ملی حفاری
مشاور جدید ملی حفاری منصوب شد ۰۳ آبان ۱۳۹۹

مشاور جدید ملی حفاری منصوب شد

با صدور حکمی آقای مهندس احمد سراج مشاور مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران شد.