مشاور ملی حفاری
مشاور جدید ملی حفاری منصوب شد 03 آبان 1399

مشاور جدید ملی حفاری منصوب شد

با صدور حکمی آقای مهندس احمد سراج مشاور مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران شد.