مصطفی آذرخیل
مدیر جوان و علمی، آینده درخشان سیمان بهبهان ۱۵ بهمن ۱۴۰۰

مدیر جوان و علمی، آینده درخشان سیمان بهبهان

امید به آن می رود دولت سیزدهم بتواند از مدیران سالخورده و تجربی استان کم کم عبور کرده و جوانانی علمی و انقلابی و پرتحرک همچون آذرخیل را بیشتر به کار بگمارد تا شاهد توسعه روزافزون ایران اسلامی باشیم.