مصلحت
خنثی سازی تحریم ها با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت انجام شود ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

خنثی سازی تحریم ها با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت انجام شود

نماینده مجلس تاکید کرد: از دولت می خواهم با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت جهت خنثی سازی و رفع تحریم های ظالمانه سعی و تلاش را سرلوحه کار خود قرار دهند.