معافیت مالیاتی پزشکان
معافیت مالیاتی پزشکان و فرهنگیان شاغل در مناطق محروم ۱۴ اسفند ۱۴۰۰

معافیت مالیاتی پزشکان و فرهنگیان شاغل در مناطق محروم

نمایندگان مجلس پزشکان عمومی و متخصص و فرهنگیان شاغل در مناطق محروم کشور با درآمد سالیانه تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان را از پرداخت مالیالت معاف کردند.