معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان
خط آبرسانی حمیدیه وارد مدار شد ۱۶ تیر ۱۴۰۰

خط آبرسانی حمیدیه وارد مدار شد

معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان از احیای ۲۷ کیلومتر خط آبرسانی ۷۰۰ میلیمتر GRP به شهر حمیدیه خبر داد.