معذرت خواهی از مردم،
جمعی از شهروندان سنندج خواهان استعفای شهردار شدند. ۳۰ دی ۱۴۰۰
در پی تجمع پیش از ظهر امروز در مقابل شهرداری سنندج؛

جمعی از شهروندان سنندج خواهان استعفای شهردار شدند.

جمعی از شهروندان سنندج در اعتراض به ضعف مدیریت شهری، جلوی شهرداری سنندج تجمع و خواستار برکناری شهردار شدند.