ممنوعیت به کارگیری نیروی جدید،
به کارگیری نیروی جدید در آموزش و پرورش طی سال جاری ممنوع است ۰۵ خرداد ۱۴۰۱
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان:

به کارگیری نیروی جدید در آموزش و پرورش طی سال جاری ممنوع است

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان گفت: مطابق قانون به کارگیری نیروی جدید در آموزش و پرورش طی سال جاری ممنوع است.