منابع دولتی
بررسی لایحه اصلاح تامین منابع مالی مواد اولیه قیر و کاهش حقوق گمرکی در کمیسیون برنامه و بودجه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

بررسی لایحه اصلاح تامین منابع مالی مواد اولیه قیر و کاهش حقوق گمرکی در کمیسیون برنامه و بودجه

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با توجه به رد دوفوریت لایحه اصلاح تامین منابع مالی مواد اولیه قیر و کاهش حقوق گمرکی در صحن علنی، هیئت رئیسه مجلس این لایحه را برای بررسی به صورت عادی به کمیسیون برنامه ارسال کرده است.