منطقه آزاد اروند
حاکمیت ناقص منطقه آزاد اروند عامل بروز چالش ها در منطقه ۱۲ دی ۱۴۰۰

حاکمیت ناقص منطقه آزاد اروند عامل بروز چالش ها در منطقه

معاونت فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند اعمال نشدن قوانین حاکمیتی را سبب به وجود آمدن مشکلات شهری در این منطقه دانست.