مهدی اسماعیلی
لزوم ایجاد مراکز آموزش عالی دولتی در شهرستان میانه 13 شهریور 1399
اسماعیلی عنوان کرد

لزوم ایجاد مراکز آموزش عالی دولتی در شهرستان میانه

نماینده مردم میانه در مجلس بر لزوم ایجاد مراکز آموزش عالی دولتی در شهرستان میانه تاکید کرد.