مهدی اقراریان
ادعای عضو شورا درباره صدور مجوز تردد از خطوط ویژه برای مدیرعامل یکی از خودروسازی‌ها ۰۳ بهمن ۱۴۰۰

ادعای عضو شورا درباره صدور مجوز تردد از خطوط ویژه برای مدیرعامل یکی از خودروسازی‌ها

عضو شورای شهر تهران مدعی شد: برای مدیرعامل یکی از خودروسازی‌ها صدور مجوز تردد از خطوط ویژه صادر شده است.