مهدی خضری
استفاده حداکثری از ظرفیت سازمان عمران شهرداری با هدف توسعه شهری ۲۴ بهمن ۱۴۰۰

استفاده حداکثری از ظرفیت سازمان عمران شهرداری با هدف توسعه شهری

سرپرست سازمان عمران شهری شهرداری اهواز اظهار کرد: پروژه هایی که می توانند در سطح شهر تاثیر گذار باشند را مد نظر خود قرار داده ایم، فارغ از طرحهایی که به نوعی ذاتی هستند می خواهیم فراتر برویم و تولیدات جدیدتری را داشته باشیم.