مولدسازی دارایی‌های مازاد
تفویض اختیارات لازم به دولت برای مولدسازی دارایی‌های مازاد ۱۷ فروردین ۱۴۰۱

تفویض اختیارات لازم به دولت برای مولدسازی دارایی‌های مازاد

سران قوا با تفویض اختیارات قانونی لازم به دولت برای هموار کردن مسیر اجرا و بهبود روش‌های افزایش بهره‌وری اموال و مولدسازی دارایی‌های مازاد موافقت کردند.