نماینده مردم سبزوار
ضرورت استفاده از ظرفیت دیوان محاسبات برای نظارت بر اجرای قانون در ادارات استانی ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
عنابستانی در نشست با رئیس دیوان محاسبات مطرح کرد

ضرورت استفاده از ظرفیت دیوان محاسبات برای نظارت بر اجرای قانون در ادارات استانی

نماینده مردم سبزوار در مجلس بر ضرورت استفاده از ظرفیت دیوان محاسبات برای نظارت بر اجرای قانون در ادارات استانی به ویژه حوزه انتخابیه تاکید کرد.