نهضت سوادآموزی
نماینده شادگان از بازگشت به کار مربیان نهضت سواد آموزی خبر داد ۰۱ مهر ۱۳۹۹

نماینده شادگان از بازگشت به کار مربیان نهضت سواد آموزی خبر داد

یکی از مسائلی که دنبال شد و الحمدالله به نتیجه رسید، بحث بازگشت به کار مربیان نهضت سوادآموزی دارای سابقه ای بود که در آزمون مربوطه امتیاز لازم را کسب نکرده بودند.