هادی بیگی نزاد
بارورسازی ابرها در مرحله مطالعاتی است ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

بارورسازی ابرها در مرحله مطالعاتی است

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان برای بارورسازی ابرها در قانون بودجه جهت ایجاد ساختار، انجام کارهای مطالعاتی و ایجاد تیم عملیاتی این مهم در نظر گرفته شده است.