هنجارشکن
جلوگیری از ورود دانشجویان هنجارشکن به دانشگاه کاملا قانونی است ۱۴ آبان ۱۴۰۱

جلوگیری از ورود دانشجویان هنجارشکن به دانشگاه کاملا قانونی است

معاون حقوقی و امور مجلس گفت: جلوگیری از ورود دانشجویان هنجارشکن تا دو ماه کاملا قانونی است.