هیات رئیسه مجلس،
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
متفکرآزاد قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.