هیات مدیره،
بیش از پنج هزار میلیارد تومان به صندوق بیت المال برگشت ۰۲ بهمن ۱۴۰۰
با پیگیری شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛

بیش از پنج هزار میلیارد تومان به صندوق بیت المال برگشت

با پیگیری هیئت مدیره و مدیریت سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سرانجام پتروشیمی باختر محکوم به بازگرداندن 2.73 سهام خود به شرکت ملی صنایع پتروشیمی شد و بدین ترتیب بیش از 5 هزار میلیارد تومان به شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا NPC پرداخت کند.