وزیر آموزش وپرورش،
رتبه بندی معلمان هفته آینده در کمیسیون دولت مطرح خواهد شد ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
وزیر آموزش و پرورش میگوید؛

رتبه بندی معلمان هفته آینده در کمیسیون دولت مطرح خواهد شد

وزیر آموزش و پرورش گفت: رتبه بندی معلمان هفته آینده در کمیسیون دولت مطرح خواهد شد و پس از تصویب در زمان مقرر مطابق قانون اجرا خواهد شد.