وزیر آموزش و پرورش،
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش وارد کردستان شد ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
صبح امروز،

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش وارد کردستان شد

وزیر آموزش و پرورش با هدف دیدار با فرهنگیان و چندبرنامە دیگر بە استان کردستان سفر کرد.