وزیر اقتصاد
سوال از وزیر اقتصاد در مجلس کلید خورد ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
مختار نماینده مردم آبادان در مجلس:

سوال از وزیر اقتصاد در مجلس کلید خورد

200 میلیارد تومان صرف محصور کردن منطقه آزاد اروند شد در حالی که همچنان گمرکات در این منطقه به شیوه قدیم عمل می کند.