وزیر نیرو،
مصوبات سفر وزیر نیرو به استان کردستان تا حصول نتیجه باید پیگیری شود ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
زندیان نماینده بیجار در مجلس:

مصوبات سفر وزیر نیرو به استان کردستان تا حصول نتیجه باید پیگیری شود

نماینده مردم بیجار در مجلس گفت: مصوبات سفر وزیر نیرو و جلسات برگزار شده در این رابطه باید تا حصول نتیجه مشخص و پیگیری شوند.