پاركينگ طبقاتي
بازدید شهردار اهواز از پارکینگ طبقاتی خیابان طالقانی ۱۲ اسفند ۱۴۰۰

بازدید شهردار اهواز از پارکینگ طبقاتی خیابان طالقانی

رضا امینی شهردار اهواز در ادامه بازدید از پروژه های عمرانی شهرداری، از پروژه پارکینگ طبقاتی طالقانی بازدید و با مجری این پروژه گفت و گو کرد.