پایتخت کتاب ایران،
تجلیل شهرداری و شورای شهر سنندج از موسسه زانیاران کتاب یار و اعضای دبیرخانه پایتخت کتاب ایران ۲۳ دی ۱۴۰۰
کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج برگذار کرد

تجلیل شهرداری و شورای شهر سنندج از موسسه زانیاران کتاب یار و اعضای دبیرخانه پایتخت کتاب ایران

شهرداری و شورای اسلامی شهر سنندج از اعضای موسسه زانیاران کتاب یار به عنوان متولی دبیرخانه ثبت سنندج به عنوان پایتخت کتاب ایران تقدیر کرد.