پروژه شهید کیهانی
افتتاح پروژه ها به صورت هفتگی انگیزه خدمت را افزایش می دهد ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
شهردار اهواز:

افتتاح پروژه ها به صورت هفتگی انگیزه خدمت را افزایش می دهد

شهردار اهواز اظهار داشت: به طور حتم افتتاح پروژه هایی که به صورت سلسله وار وارد مدار خدمت می شود انگیزه فعالیت در مناطق را افزایش می دهد.