پروژه های دفع آب های سطی
پروژه‌های ضربتی دفع آبهای سطحی اولویت شهرداری اهواز ۰۸ آبان ۱۴۰۰

پروژه‌های ضربتی دفع آبهای سطحی اولویت شهرداری اهواز

شهردار اهواز گفت: اولویت شهرداری حل مسئله دفع آبهای سطحی و همکاری متقابل شهرداری و آبفا برای تکمیل پروژه های ضربتی دفع آبهای سطحی و فاضلاب است.