پروژه های مالی
موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروند کنار ۳۰ فروردین ۱۴۰۱

موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروند کنار

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروند کنار از سال ۱۳۸۵ تا به امروز موافقت کردند.