پست
پُست گرفتن پسر نماینده مجلس از دولت رئیسی ۱۱ آبان ۱۴۰۰

پُست گرفتن پسر نماینده مجلس از دولت رئیسی

فرزند لاله افتخاری، نماینده اصولگرای مجلس نیز در دولت رئیسی پست گرفت.