پسماند عفونی
با متخلفان و تهدیدکنندگان سلامت عمومی در چهارچوب قانون و قاطعیت برخورد خواهد شد ۲۶ بهمن ۱۴۰۰
دادستان شهرستان کارون:

با متخلفان و تهدیدکنندگان سلامت عمومی در چهارچوب قانون و قاطعیت برخورد خواهد شد

باتوجه به حساسیت موضوع(رها شدن پسماندهای عفونی در سطح شهر) از ناحیه مردم شریف کارون، اطمینان خاطر خواهیم داد که با متخلفان و تهدیدکنندگان سلامت عمومی در چهارچوب قانون و قاطعیت برخورد خواهد شد.