پیمان اسکندری،
شهر سنندج به عنوان پایتخت توت فرنگی کشور معرفی میشود ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان:

شهر سنندج به عنوان پایتخت توت فرنگی کشور معرفی میشود

رییس سازمان جهادکشاورزی استان کردستان با اشاره به تولید بیش از ۶۲ درصد توت فرنگی کشور در کردستان گفت: باید شهر سنندج به عنوان پایتخت توت فرنگی کشور معرفی شود.

تشکیل شورای علمی توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی ضروری است ۲۴ اسفند ۱۴۰۰
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان:

تشکیل شورای علمی توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی ضروری است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان تشکیل شورای علمی توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی را یک ضرورت دانست.