کتابخانه ابوذر قروه،
۴ میلیارد و ۳۷۶ میلیون ۹۰۰ هزار تومان بە کتابخانه ابوذر قروه اختصاص یافت ۲۷ بهمن ۱۴۰۰
رییس سازمان برنامە و بودجە استان کردستان خبر داد:

۴ میلیارد و ۳۷۶ میلیون ۹۰۰ هزار تومان بە کتابخانه ابوذر قروه اختصاص یافت

 رییس سازمان برنامە و بودجە استان کردستان از تخصیص ٤ میلیارد و ۳۷٦ میلیون اعتبار در راستای تکمیل و بهرە‌برداری از کتابخانە ابوذر در قروە خبر داد.