کمربندی
آغازتکمیل آخرین قطعه از کمربندی پل ششم با احداث فاز دوم ۰۲ بهمن ۱۴۰۰

آغازتکمیل آخرین قطعه از کمربندی پل ششم با احداث فاز دوم

معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز، از آغاز عملیات احداث فاز دوم آخرین قطعه از کمربندی پل ششم به عنوان یک محور اصلی غرب به شرق خبر داد.