کمیته مدیریت عملکرد،
با حضور مدیر کل آموزش و پرورش کردستان:نشست کمیته مدیریت عملکرد استان برگزار شد ۰۶ دی ۱۴۰۰

با حضور مدیر کل آموزش و پرورش کردستان:نشست کمیته مدیریت عملکرد استان برگزار شد

با حضور مدیر کل آموزش و پرورش کردستان، اولین نشست کمیته مدیریت عملکرد استان در سال تحصیلی جاری برگزار شد.