کمیسیون امورداخلی
تقسیمات کشوری چه زمانی در مجلس دنبال می شود؟ 20 مهر 1399

تقسیمات کشوری چه زمانی در مجلس دنبال می شود؟

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با بیان اولویت های این کمیسیون از زمان بررسی تقسیمات کشوری در قوه مقننه خبر داد.