کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس
تناسبی بین حق بیمه تامین اجتماعی و ارائه خدمات وجود ندارد ۰۵ آبان ۱۴۰۰
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

تناسبی بین حق بیمه تامین اجتماعی و ارائه خدمات وجود ندارد

اگر بخواهیم شرایط مساعدی را برای دهک های آسیب پذیر در جامعه ایجاد کنیم باید یک فضای بیمه‌ای و پوشش بیمه ای فراگیر را در کشور داشته باشیم.