کمیسیون تلفیق بودجه مجلس
کمیسیون تلفیق مجلس حقوق سربازان را افزایش داد ۰۵ بهمن ۱۴۰۰

کمیسیون تلفیق مجلس حقوق سربازان را افزایش داد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه حقوق سربازان افزایش پیدا کرد.