کمیسیون نظارت و بازرسی شورای اسلامی شهر اهواز
ضرورت توجه به شفافیت و نظارت بر عملکرد در شورای ششم ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
عضو شورای شهر اهواز مطرح کرد:

ضرورت توجه به شفافیت و نظارت بر عملکرد در شورای ششم

عضو شورای اسلامی شهر اهواز گفت: از ابتدای شروع به کار شورای ششم شفافیت و نظارت بر کارها مد نظر اعضا بوده و اقدامات ابتدایی در این خصوص در حال انجام است.