کوروش سبزعلی
تخصیص اعتبار یک هزار میلیارد ریال برای خرید اتوبوس های جدید ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

تخصیص اعتبار یک هزار میلیارد ریال برای خرید اتوبوس های جدید

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز گفت: برای خرید یک دستگاه اتوبوس، دولت موظف است ۸۲ و نیم درصد پرداخت کند اما از سال ۸۹ این اتفاق رخ نداد و تنها کمک هایی به صورت مقطعی به سازمان های اتوبوس رانی صورت می گرفت.