کیومرث سرمدی
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور ۲۸ مهر ۱۴۰۰

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

یک عضو هیئت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح ذیل قرائت کرد.