گازوئیل
کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت تا پایان سال ۱۴۰۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۰

کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت تا پایان سال ۱۴۰۰

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید بودجه ۱۴۰۰، حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری قطعی دارد و با احتساب استقراض ار صندوق توسعه ملی و فروش اوراق به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان می رسد.